Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Γ. Κουτσουρέλης Α.Ε.» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), με έδρα της την οδό Κλεισθένους 268 στον Γέρακα Αττικής, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ, η οποία εδρεύει στην οδό Αγίας Σοφίας 22-34, στο Βύρωνα Αττικής (εφεξής «Συνεργάτης»), τον παρόντα διαγωνισμό με την ονομασία «IG Weekly Give Away – Midnight set» (εφεξής «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

1. O κάθε συμμετέχων (ή ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του αν ο συμμετέχων είναι ανήλικος) αποδέχεται και συμφωνεί με τους παρόντες όρους του διαγωνισμού, τους επίσημους κανονισμούς και αποφάσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας.

H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο (Site) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.

2.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο συμμετέχων/ουσα είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, η συμμετοχή του πρέπει να γίνεται κατόπιν της έγκρισης του/της νόμιμου κηδεμόνα του/της προς τούτο, και σε διαφορετική περίπτωση η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

i) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου

ii) ο χρήστης είναι ακόλουθος (follower) του λογαριασμού της Διοργανώτριας εταιρείας στο Instagram (@milanicosmeticsgreece)

iii) o χρήστης έχει σχολιάσει και έχει αναφέρει (tag) δύο φίλους του ως σχόλιο στο Instagram Post του διαγωνισμού

iv) Η Διοργανώτρια δικαιούται να κηρύξει ως άκυρη την Συμμετοχή, οποτεδήποτε κριθεί η μη πληρότητα των ανωτέρω όρων, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια εταιρία και στου συνεργάτη, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, εξ ’αίματος ή εξ ’αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια γραμμή καθώς και τα άτομα που είναι ανίκανα προς δικαιοπραξία.

ΧΡΟΝΟΣ: Ο διαγωνισμός ξεκινάει από 22 Ιανουαρίου 2019 στις 12:00 και ολοκληρώνεται στις 27 Ιανουαρίου 2019 στις 23:59.

3.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ΔΕΝ απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Instagram και να έχει ακολουθήσει τις σελίδες @milanicosmeticsgreece. Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να tagάρει στη φωτογραφία για την οποία διεξάγεται ο διαγωνισμός, δύο φίλες/φίλοτς, να γράψει το σχόλιο του στο post που αφορά την ανακοίνωση του διαγωνισμού.

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να σχολιάσει στη φωτογραφία όσες φορές θέλει, παρόλα αυτά, θα μετρήσει μια φορά η συμμετοχή του.

4.Επιλογή Νικητών:

Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, στις 28.01.2019 και ώρα 12.00μμ από την οποία θα βγει ο Νικητής. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα milanicosmeticsgreece.

Η κληρώση θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο στη σελίδα: https://commentpicker.com/instagram.php. Ο Νικητής στις 28 Ιανουαρίου 2019 και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο instagram σχετικά με τις πληροφορίες για την παραλαβή του δώρου. Το δώρο που θα κερδίσει ο νικητής είναι ένα πακέτο (Gift Box) που περιλαμβάνει: 

  • 1 τεμάχιο STAY PUT MATTE 17HR WEAR LIQUID EYELINER 04 MIDNIGHT MATTE
  • 1 τεμάχιοEVERYDAY EYESHADOW PALETTE 03 SMOKY ESSENTIALS
  • 1 τεμάχιο BROW FIX SHAPING KIT 03 DARK

Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ειδοποίηση παραλαβής του δώρου τους μέσω του instagram από την Διοργανώτρια εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τον νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αναδειχθέντα νικητή στο διαγωνισμό για την παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός του προκαθορισμένου χρόνου, το δώρο δε θα είναι πλέον σε ισχύ και η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την κλήρωση. Η παράδοση των δώρων θα γίνει εντός των 2 επόμενων εβδομάδων ανακοίνωσης του νικητή!

Ο νικητής καλείται να παραλάβει το δώρο του είτε από την έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή ταχυδρομικά, δίνοντας τα στοιχεία αποστολής στην Διοργανώτρια Εταιρεία.

5.Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, των κληρώσεων ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό στη σελίδα @milanicosmeticsgreece στο Instagram. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας ισχύος του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχουν παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουσδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού.

Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο, ή άλλων σχολίων που αποστέλλονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα και ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτά. Η Διοργανώτρια Εταιρία αναμένει ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας αυτής θα σέβονται τους υπόλοιπους χρήστες και θα συμμορφώνονται με τους Όρους Συμμετοχής, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει -χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση- οποιοδήποτε μήνυμα/εικόνα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και είναι: προσβλητικό, δυσφημιστικό ή άσεμνο, δόλιο ή παραπλανητικό, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα τρίτου, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, ή ακατάλληλο κατά άλλο τρόπο.

6. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της “Milani Cosmetics”. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν ευθύνεται για ζημιές και παρενέργειες από τη χρήση του δώρου που οφείλονται σε απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση του ή υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα (δώρα), ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.

7.Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής σύνδεση με το Δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της, δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.

8. Τα παρεχόμενα από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Προσωπικά Δεδομένα, νομίμως τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα προστηθέντα από αυτήν με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και διατηρούνται σε αρχείο αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, μεταξύ άλλων για τις προωθητικές ενέργειες, τους διαγωνισμούς και τις εκδηλώσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας και τις ανάγκες των παρεχόμενων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της υπηρεσιών της. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη νόμιμη συλλογή και διατήρηση σε αρχείο, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό του διαγωνισμού της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου. Ειδικότερα οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή τη διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (για τη Α.Γ. Κουτσουρέλης A.E ,  Κλεισθένους 268 στον Γέρακας – τηλ.2106617325).

9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς. Επισημαίνεται ότι το Instagram σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η αποστολή των στοιχείων του κάθε χρήστη γίνεται προς τη Διοργανώτρια εταιρεία και όχι το Instagram.

10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

12.Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στη Διοργανώτρια Εταιρία, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο.

11. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη, αστική ή ποινική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή το Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και ο Νικητής κι οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση.